Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:990

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto;
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

5 §

Med investeringsföretag avses

 1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 3. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där har tillstånd att tillhandahålla sidotjänster som avses i bilaga I, avsnitt B punkt 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG2)

  2)

  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

  , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU3)

  3)

  EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

  , eller

 4. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom EES och som där fått auktorisation att starta och driva verksamhet i kreditinstitut som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG4)

  4)

  EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

  .

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:990

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)