Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

Utkom från trycket den 8 juli 2014
utfärdad den 26 juni 2014.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

SFS 2021:385

2 §

I denna förordning betyder

 1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

 2. institut:

  1. i 18 §, detsamma som i 1 kap. 2 § 6 lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, och

  2. i övrigt, detsamma som i 1 kap. 2 § första stycket 5 lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

 3. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

 4. systemviktigt institut: detsamma som i 1 kap. 2 § 13 lagen om kapitalbuffertar,

 5. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

 6. värdepappersbolagsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen, och

 7. värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

Termer och uttryck i övrigt som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

SFS 2021:507

Information från Finansinspektionen

Information som Finansinspektionen ska tillhandahålla

3 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla

 1. de lagar och andra författningar och allmänna råd som har beslutats för att genomföra kapitaltäckningsdirektivet och värdepappersbolagsdirektivet,

 2. information om i vilken utsträckning de valmöjligheter som finns i kapitaltäckningsdirektivet, värdepappersbolagsförordningen och värdepappersbolagsdirektivet har utnyttjats,

 3. de allmänna kriterier och metoder som tillämpas vid översyns- och utvärderingsprocessen enligt 9 §,

 4. sammanställda statistiska uppgifter om antalet kreditinstitut och värdepappersbolag, kapitalkrav och andra centrala aspekter som rör tillsynen över sådana företag,

 5. sådan information enligt artikel 144 i kapitaltäckningsdirektivet som rör tillämpningen av vissa bestämmelser i tillsynsförordningen,

 6. den information som ska offentliggöras enligt artiklarna 68, 131.12, 133.13 och 143.1 d i kapitaltäckningsdirektivet, och

 7. den information som ska offentliggöras enligt artikel 20 i värdepappersbolagsdirektivet.

SFS 2021:507

4 §

Finansinspektionen ska sträva efter att tillhandahålla den information som anges i 3 § 1–4 på ett sätt som gör det möjligt att jämföra de tillvägagångssätt som har valts i Sverige med de tillvägagångssätt som de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater har valt. Informationen ska offentliggöras i ett gemensamt format och uppdateras regelbundet.

5 §

De författningar och allmänna råd som ska tillhandahållas på webbplatsen enligt 3 § 1 ska Finansinspektionerna vid behov översätta till engelska.

SFS 2015:181

Förteckning över finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

6 §

Finansinspektionen ska föra en förteckning över sådana finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som avses i artikel 11 i tillsynsförordningen. Förteckningen ska lämnas till annan behörig myndighet, Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten. Vid varje förändring ska en ny förteckning lämnas.

Underrättelser till europeiska institutioner

7 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska systemrisknämnden, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska unionens råd i den utsträckning som följer av kapitaltäckningsdirektivet.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska bankmyndigheten, medlemsstaternas centralbanker, det europeiska centralbankssystemet, Europeiska centralbanken och offentliga myndigheter med ansvar för att övervaka betalnings- och avvecklingssystem i den utsträckning som följer av värdepappersbolagsdirektivet.

SFS 2021:507

Informationens förhållande till det offentliga rättsinformationssystemet

8 §

Den information som ska finnas på Finansinspektionens webbplats enligt denna förordning ska hållas skild från den del av innehållet i det offentliga rättsinformationssystemet enligt rättsinformationsförordningen (1999:175) som inspektionen svarar för.

Finansinspektionens tillsyn och tillsynsbefogenheter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1218

9 §

Finansinspektionen ska i sin tillsyn följa de bestämmelser om översyns- och utvärderingsprocess som finns i artiklarna 97–101 i kapitaltäckningsdirektivet och artikel 36 i värdepappersbolagsdirektivet.

Om Finansinspektionen beslutar om särskilda kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, gäller förutsättningarna enligt artikel 104a.2 och 104a.3 i kapitaltäckningsdirektivet.

SFS 2021:507

Internationella överenskommelser

10 §

Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av

 1. artikel 115.1 i kapitaltäckningsdirektivet, och

 2. artiklarna 16 och 48 i värdepappersbolagsdirektivet.

Första stycket gäller inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

SFS 2021:507

Samarbete med andra behöriga myndigheter

11 §

Finansinspektionen ska använda sig av Europeiska bankmyndighetens centrala databas vid lämplighetsprövning enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 3 kap. 1 § 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 3 kap. 1 § första stycket 5 lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

SFS 2020:1218

12 §

Finansinspektionen ska vid utarbetandet av ett sådant program för tillsynsgranskning som avses i artikel 99 i kapitaltäckningsdirektivet beakta den information som lämnats av behöriga myndigheter i ett värdland om vad som framkommit vid kontroll och inspektion av ett kreditinstituts filial i det landet.

SFS 2021:507

13 §

När Finansinspektionen beslutar om kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut, ska inspektionen beakta att bufferten inte får medföra oproportionella negativa effekter på hela eller delar av det finansiella systemet i andra länder inom EES eller i EES som helhet och inte heller får utgöra eller skapa ett hinder för den inre marknadens funktion.

Finansinspektionen ska minst en gång varje år göra en översyn av kapitalbufferten för övriga systemviktiga institut.

Finansinspektionen ska varje år se över identifieringen av globala systemviktiga institut och övriga systemviktiga institut samt de globala systemviktiga institutens placering i underkategorier.

14 §

När Finansinspektionen beslutar om en systemriskbuffert

 1. ska inspektionen beakta att bufferten inte får medföra oproportionella negativa effekter på hela eller delar av det finansiella systemet i andra länder inom EES eller i EES som helhet och inte heller får utgöra eller skapa ett hinder för den inre marknadens funktion,

 2. tillämpas artikel 133.7 i kapitaltäckningsdirektivet.

Finansinspektionen ska minst en gång vartannat år göra en översyn av systemriskbufferten.

SFS 2020:1218

15 §

Finansinspektionen ska vid ett beslut om erkännande av ett annat lands systemriskbuffertvärde enligt 4 kap. 7 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar beakta information som lämnats av det landet.

Finansinspektionen får uppmana Europeiska systemrisknämnden att utfärda en rekommendation i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1092/2010 till ett eller flera länder som kan erkänna ett av Finansinspektionen fastställt systemriskbuffertvärde.

Bemyndiganden

Bemyndiganden enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

16 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar tillsynsförordningens bestämmelser om

 1. offentliggörande av information och tillsynsrapportering,

 2. beräkningen av kapitalbaskravet samt kapitalbasen,

 3. stora exponeringar,

 4. exponeringar i fastigheter,

 5. säkerställda obligationer,

 6. likviditetskrav,

 7. interna modeller för marknadsrisker,

 8. schablonmetoden för marknadsrisker,

 9. schablonmetoden för kreditrisker,

 10. IRK-metoden för kreditrisker,

 11. motpartsrisker,

 12. värdepapperisering,

 13. bruttosoliditet,

 14. konsolidering av de gruppbaserade kraven,

 15. omklassificering av positioner, och

 16. klassificering av kreditinstitut.

SFS 2021:507

16 a §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar värdepappersbolagsförordningens bestämmelser om

 1. beräkningen av kapitalbaskraven (artikel 30.1 tredje stycket), och

 2. koncentrationsrisker (artikel 41.2).

SFS 2021:507

17 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag meddela föreskrifter om

 1. vilka krav som ska ställas på den som ska ingå i ledningen i

  1. ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag enligt 3 kap. 5 §, eller

  2. ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag enligt 3 a kap. 2 §,

 2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall

  1. kreditinstitut ska offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431–455 i tillsynsförordningen, och

  2. värdepappersbolag ska offentliggöra sådan information som anges i artikel 46 i värdepappersbolagsförordningen,

 3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,

 4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett kreditinstitut, och

 5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 2 § av om ett kreditinstitut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av institutet.

SFS 2021:507

17 a §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska lämnas.

SFS 2018:1763

Bemyndiganden enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

18 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2014:966) om kapitalbuffertar meddela föreskrifter om

 1. de principer som ska beaktas vid fastställandet och graderingen av systemriskbufferten enligt 4 kap. 1 §,

 2. fastställandet av geografisk tillhörighet hos exponeringar avseende systemriskbufferten samt hur de geografiska systemriskbuffertkraven ska sammanvägas,

 3. bedömningsgrunder för när ett institut ska utses till globalt systemviktigt eller flyttas till en högre kategori av globalt systemviktiga institut,

 4. hur övriga systemviktiga institut ska identifieras och hur bedömning av tillhörande kapitalbuffertkrav ska ske enligt 5 kap. 3 och 4 §§,

 5. vilka kreditexponeringar som i enlighet med 6 kap. 1 § ska beaktas vid beräkningen av den kontracykliska kapitalbufferten,

 6. beräkningen av det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärdena enligt 6 kap. 1 §,

 7. skyldighet för instituten att ange sina kreditexponeringars geografiska område,

 8. hur högsta förfogandebelopp enligt 8 kap. 1 § ska beräknas och rapporteras,

 9. de krav som en kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § ska uppfylla, och

 10. underrättelseskyldigheten enligt 8 kap. 5 §.

SFS 2021:507

Verkställighetsföreskrifter

19 §

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. vad ansökningar enligt tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla och vilka handlingar som samtidigt ska ges in till inspektionen,

 2. sådana exponeringar som avses i 4 kap. 7 § lagen om kapitalbuffertar,

 3. att vissa uppgifter som enligt artiklarna 394, 415, 416, 430–430b och 451 i tillsynsförordningen och 6 kap. 1 § lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

 4. fastställandet av ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde enligt 7 kap. 1 § lagen om kapitalbuffertar,

 5. sådana exponeringar som avses i 7 kap. 4 § lagen om kapitalbuffertar,

 6. fastställandet av ett kontracykliskt buffertvärde för kreditexponeringar i ett land utanför EES enligt 7 kap. 5 § lagen om kapitalbuffertar, och

 7. erkännande av andra medlemsstaters kortare övergångsperiod för den kontracykliska kapitalbufferten enligt 5 § lagen (2014:967) om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

SFS 2021:509

Samråd

20 §

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 19 § 3, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Statligt stöd

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-0507

21 §

När stöd lämnas till kreditinstitut enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden, ska de principer om rörlig ersättning och ersättningsstruktur som anges i artikel 93 i kapitaltäckningsdirektivet iakttas.

SFS 2022:750

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:993

Denna förordning träder i kraft d. 2 aug. 2014. Genom förordningen upphävs förordning (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

SFS 2015:181

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2015.

SFS 2015:1043

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2016.

SFS 2017:1346

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2018.

SFS 2018:1763

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2019.

SFS 2020:1218

Denna förordning träder i kraft d. 29 dec. 2020.

SFS 2021:385

Denna förordning träder i kraft d. 28 juni 2021.

SFS 2021:507

Denna förordning träder i kraft d. 26 juni 2021.

SFS 2021:509

(Publicerad d. 5 juni 2021)

SFS 2022:750

Denna förordning träder i kraft d. 12 aug. 2022.