Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2014:1005) om virkesmätning

Utkom från trycket den 8 juli 2014
utfärdad den 19 juni 2014.

Lagens syfte

Denna lag syftar till att ge säljare och köpare av virke likvärdiga möjligheter att bedöma om ersättningen för det virke som överlåts är rimlig.

Uttryck i lagen

I denna lag avses med

 1. virke: stam, stubbe och grenar av avverkade träd oavsett sönderdelning före industriell vidareförädling,

 2. virkesmätning: bestämmande av virkes kvantitet och virkes lämplighet för avsedd användning.

Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller sådan virkesmätning som ligger till grund för att bestämma ersättningen för virket vid en överlåtelse.

Lagen gäller inte om virket

 1. tidigare har överlåtits,

 2. överlåts till en enskild person för privat bruk,

 3. överlåts till näringsidkare för småskalig förädling eller småskalig energiproduktion, eller

 4. överlåts av ett företag till ett annat företag inom samma koncern.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad som avses med småskalig förädling, småskalig energiproduktion och koncern.

Bemyndiganden

Föreskrifter om virkesmätning

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. med vilken noggrannhet och hur virkesmätning i övrigt ska utföras,

 2. skyldighet för den som utför virkesmätning att under viss tid spara resultatet av utförd mätning, uppgifter om mätningen och information som ligger till grund för resultatet, och

 3. skyldighet för den som utför virkesmätning att lämna resultatet av mätningen, uppgifterna om mätningen och informationen som ligger till grund för mätningen till säljare och köpare.

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför virkesmätning att till tillsynsmyndigheten

 1. anmäla sin verksamhet, och

 2. lämna uppgifter om den bedrivna verksamheten.

Föreskrifter om egenkontroll

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför virkesmätning att

 1. systematiskt och ändamålsenligt kontrollera att virkesmätning enligt denna lag följer de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, och

 2. under viss tid spara resultaten av utförda kontroller och den information som ligger till grund för resultatet.

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) utövar tillsyn över de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Rätt till upplysningar och tillträde

Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för att utöva tillsyn rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och

 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till virkesmätningen och där göra undersökningar och ta prover.

Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

Förelägganden och förbud

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas.

Vite

Förelägganden och förbud får förenas med vite.

Överklagande

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1005

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2015, då virkesmätningslagen (1966:209) ska upphöra att gälla.