Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1017

Utkom från trycket den 15 juli 2014
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder;
utfärdad den 3 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 5 kap. 2 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder3) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2013/14:386.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/14/EU av den 21 maj 2013 om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg, i den ursprungliga lydelsen.

3)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

2 §

Ett fondbolag ska ha ett system för riskhantering som gör det möjligt för fondbolaget att vid varje tidpunkt kontrollera och bedöma den risk som är knuten till de positioner som tas i en värdepappersfond och hur positionerna påverkar fondens riskprofil. Fondbolaget ska inte ensidigt eller mekaniskt förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos fondens tillgångar.

Om fondbolaget investerar i sådana derivatinstrument som avses i 12 § andra stycket, ska bolagets system för riskhantering även möjliggöra en exakt och oberoende bedömning av värdet på dessa derivatinstrument.

Fondbolaget ska för varje värdepappersfond det förvaltar till Finansinspektionen regelbundet lämna information om riskhanteringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1017

Denna lag träder i kraft den 21 december 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Henrik Lennefeldt
(Finansdepartementet)