Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1267

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor;
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 5, 7, 8, 11, 13 och 15 §§ förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor ska ha följande lydelse.

Anmälan för registrering enligt 3 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor ska innehålla uppgifter om

  1. handlarens namn, firma, personnummer eller organisationsnummer och postadress,

  2. var försäljningen ska äga rum och hur den ska gå till,

  3. vilka slag av begagnade varor som handeln ska omfatta.

Polismyndigheten ska utfärda bevis om registrering och föra register över handlare.

En handlare som inte längre bedriver sådan handel som medför registreringsskyldighet ska anmäla det till Polismyndigheten.

    Om Polismyndigheten enligt 8 § andra stycket lagen (1999:271) om handel med begagnade varor medgett en handlare undantag från bestämmelsen om liggetid, ska det på inköpsnotorna göras anteckningar om

  1. när varorna lämnats ut eller bearbetats,

  2. namn, firma och postadress för den som varorna har lämnats ut till och, om han eller hon inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling,

  3. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om försäljning, villkoren för att varorna ska få lämnas ut.

Polismyndighetens begäran med stöd av 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor om uppgifter om mottagna varor får avse viss systematisk rapportering till myndigheten.

Polismyndigheten meddelar ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1267

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)