Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1454

Utkom från trycket den 19 december 2014
Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster;
utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21.

Bestämmelserna i 3–5 §§ påverkar inte parters frihet att välja tillämplig lag för sitt avtal eller frågor om tillämplig lag för försäkringsavtal av de slag som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1454

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)