Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:30

Utkom från trycket den 10 februari 2015
Lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto;
utfärdad den 29 januari 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 28 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:17, bet. 2014/15:SkU11, rskr. 2014/15:98.

28 §

Ett konto upphör som investeringssparkonto när kontoinnehavaren eller investeringsföretaget inte följer bestämmelserna i denna lag.

Ett konto upphör dock inte som investeringssparkonto enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på investeringssparkontot eller att investeringsföretaget inte lämnar information enligt 31 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:30

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

2. Bestämmelserna i 28 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investeringssparkontot efter den 28 februari 2015.

3. Bestämmelserna i 28 § i den nya lydelsen tillämpas även i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet om kontoinnehavaren begär det.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)