Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:67

Utkom från trycket den 3 mars 2015
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);
utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska införas tre nya paragrafer, 11 kap. 18 a §, 12 kap. 69 a § och 13 kap. 23 a § av följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105.

Bestämmelserna i 18 § andra stycket gäller även vid återköp när försäkringen måste avslutas enligt lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Bestämmelserna i 69 § andra stycket gäller även vid återköp när försäkringen måste avslutas enligt lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Bestämmelserna i 23 § andra stycket gäller även vid återköp när försäkringen måste avslutas enligt lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:67

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)