Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:68

Utkom från trycket den 3 mars 2015
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);
utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 18 a §, 12 kap. 69 a § och 13 kap. 23 a § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska upphöra att gälla den 1 juli 2016.

1)

Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)