Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2015-0254

SFS 2015:254

Utkom från trycket den 26 maj 2015
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186.

2) Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

2)

Senaste lydelse 2014:1348.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

 • lagen (1992:1672) om paketresor,

 • tobakslagen (1993:581),

 • sjölagen (1994:1009),

 • lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

 • lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

 • lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,

 • lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 • lagen (1999:158) om investerarskydd,

 • lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

 • lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 • prisinformationslagen (2004:347),

 • lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

 • försäkringsavtalslagen (2005:104),

 • lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

 • lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

 • lagen (2010:510) om lufttransporter,

 • radio- och tv-lagen (2010:696),

 • alkohollagen (2010:1622),

 • konsumentkreditlagen (2010:1846),

 • lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,

 • lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, och

 • lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:254

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)