Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:281

Utkom från trycket den 2 juni 2015
Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln;
utfärdad den 21 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 §

3) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela tillstånd för annan än staten att genom geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar från denna. Tillstånd får dock inte meddelas till olje- eller gasverksamhet.

3)

Senaste lydelse 2012:431.

Ett tillstånd ska avse ett bestämt område och en viss tid. Ett tillstånd till geologisk lagring av koldioxid behöver dock inte bestämmas till en viss tid.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ett visst slag av verksamhet som det får lämnas tillstånd till enligt första stycket får bedrivas utan tillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:281

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)