Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:282

Utkom från trycket den 2 juni 2015
Lag om ändring i minerallagen (1991:45);
utfärdad den 21 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att det i minerallagen (1991:45) ska införas en ny paragraf, 17 kap. 4 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession får inte meddelas i fråga om olje- eller gasverksamhet till havs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:282

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)