Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:439

Utkom från trycket den 7 juli 2015
Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000);
utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 34 § pantbankslagen (1995:1000) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

Polismyndighetens beslut om att en pantbank ska lämna uppgifter enligt 27 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Polismyndighetens beslut gäller omedelbart, om inte annat bestämts. Polismyndighetens övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:439

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)