Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:712

Utkom från trycket den 1 december 2015
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 kap. 17 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument3) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU.

3)

Lagen omtryckt 1992:558.

4) Om ett grundprospekt eller ett tillägg till detta inte innehåller de slutliga villkoren för ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten, ska emittenten så snart det är möjligt ge in villkoren till Finansinspektionen för registrering och offentliggöra dessa enligt 29 §.

4)

Senaste lydelse 2012:378.

De slutliga villkoren ska endast innehålla information som rör innehållet i värdepappersnoten.

Finansinspektionen ska så snart det är möjligt underrätta berörd behörig myndighet i en annan stat inom EES och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om villkoren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:712

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Katarina Back
(Finansdepartementet)