Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:721

Utkom från trycket den 1 december 2015
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

4 §

2) Emittenten ska så snart som möjligt och senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och, i förekommande fall, en koncernredovisning.

2)

Senaste lydelse 2010:2075.

Års- och koncernredovisningar ska vara granskade av emittentens revisor. Revisionsberättelsen ska offentliggöras tillsammans med års- och koncernredovisningen. Bestämmelser om revision finns i 17 kap. 11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043), 4 a kap. sparbankslagen (1987:619), 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker, revisionslagen (1999:1079) och 9 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:721

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Katarina Back
(Finansdepartementet)