Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:814

Utkom från trycket den 11 december 2015
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 11 § sparbankslagen (1987:619)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

3) Likvidatorerna ska för varje räkenskapsår avge en årsredovisning, som ska läggas fram på den ordinarie sparbanksstämman för godkännande. I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på stämman tillämpas inte 4 kap. 6 § andra stycket 1 och 2 denna lag. Bestämmelserna i 5 kap. 20, 3744 och 48 §§ och 6 kap. 2 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) samt 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 4 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag behöver inte heller tillämpas.

3)

Senaste lydelse 1999:1093.

En tillgång får inte tas upp i balansräkningen till ett högre värde än den beräknas inbringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balansräkningen eller om det för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräknas gå åt ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade avsättningen eller skulden, ska det beräknade beloppet anges vid tillgångs- eller skuld- eller avsättningsposten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:814

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)