Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:825

Utkom från trycket den 11 december 2015
Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;
utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

5 §

Det finns ett ägarintresse om

  1. en juridisk person är ett intresseföretag eller ett gemensamt styrt företag enligt 1 kap. 5 respektive 5 a § årsredovisningslagen (1995:1554), eller

  2. ett företag direkt eller indirekt äger minst 20 procent av kapitalet eller av samtliga röster i ett annat företag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:825

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)