Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Utkom från trycket den 16 februari 2016
utfärdad den 4 februari 2016.

Inledande bestämmelser

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Offentliggörande av information

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 62 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

Underrättelseskyldighet

Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket, om inspektionen

 1. med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 har beslutat om auktorisation av en värdepapperscentral,

 2. med stöd av artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 har beslutat att återkalla auktorisationen för en värdepapperscentral,

 3. med stöd av 9 kap. 12 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument har beslutat att en person inte längre får vara styrelseledamot eller verkställande direktör eller ersättare för någon av dem i en värdepapperscentral, eller

 4. med stöd av 9 kap. 13 § lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument har beslutat att en person inte längre får vara styrelseledamot eller verkställande direktör eller ersättare för någon av dem i ett utsett kreditinstitut.

Terminalåtkomst till avstämningsregister

Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till de avstämningsregister som förs enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument för inhämtande av uppgifter enligt 8 kap. 3 § andra stycket samma lag.

Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast den som hos Finansinspektionen handlägger ärenden enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Inspektionen ska föra en förteckning över vilka som har sådan behörighet.

SFS 2016:1327

När Finansinspektionen använder sig av terminalåtkomst, ska följande uppgifter dokumenteras i en journal, som inspektionen ska föra med hjälp av automatisk databehandling:

 1. vem som har inhämtat uppgifter genom terminalåtkomsten,

 2. tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, och

 3. det ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.

Finansinspektionen ska kontrollera journalen regelbundet. Journalen ska bevaras i minst två år.

Bemyndiganden

Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument meddela föreskrifter om

 1. handläggningen av ärenden om auktorisation av värdepapperscentraler i Sverige,

 2. kontoföring och övriga frågor enligt 4 kap. 21 §,

 3. skyldighet för värdepapperscentraler att i vissa fall lämna besked om kontots innehåll till kontohavare enligt 8 kap. 1 § andra stycket,

 4. skyldighet för värdepapperscentraler att lämna besked enligt 8 kap. 3 § första stycket,

 5. vilka upplysningar som ska lämnas till Finansinspektionen enligt 9 kap. 3 § första stycket, och

 6. att vissa uppgifter som enligt 9 kap. 3 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 8 § 6, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 8 kap. 2 a § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämnas.

SFS 2018:1764

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:69

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

2. Genom förordningen upphävs kontoföringsförordningen (1999:146).

SFS 2016:1327

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2017.

SFS 2018:1764

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2019.