Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:117

Utkom från trycket den 1 mars 2016
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

1)

Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

dels att 12 kap. 7 och 7 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 12 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Bestämmelserna om investerande medlemmar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller inte för kreditmarknadsföreningar.

7 §

2) Utöver det som föreskrivs om upplysningsplikt i 7 kap. 28 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller att upplysningar får lämnas bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för någon enskild.

2)

Senaste lydelse 2004:444.

Bestämmelserna i 7 kap. 30 och 31 §§ lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas också när styrelsen har funnit att en upplysning som har begärts enligt 7 kap. 28 och 29 §§ samma lag inte kan lämnas till en medlem utan nämnvärd olägenhet för någon enskild.

7 a §

3) I stället för det som föreskrivs i 7 kap. 44 § tredje stycket första meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om att väcka talan gäller följande. Utöver det som föreskrivs i 7 kap. 44 § första stycket lagen om ekonomiska föreningar får talan inte väckas efter det att Finansinspektionen genom ett beslut som har fått laga kraft har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen enligt 14–16 §§ detta kapitel.

3)

Senaste lydelse 2009:711.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:117

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)