Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:223

Utkom från trycket den 22 mars 2016
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen (2008:486)2)

1)

Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2)

Senaste lydelse av 58 § 2013:112.

dels att 50, 54–58, 60 och 62 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 50, 54 och 62 §§ ska utgå,

dels att 36, 47–49, 51, 52, 59, 61 och 66 §§ och rubrikerna närmast före 51 och 59 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det närmast efter rubriken Var och av vem talan får väckas ska införas en ny paragraf, 46 a §, och närmast före 46 a § en ny rubrik av följande lydelse.

För att säkerställa ett anspråk på marknadsstörningsavgift får domstolen besluta om kvarstad. I ett sådant fall gäller bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalken om kvarstad för fordran.

Behörig domstol

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

 1. förbud som avses i 23 §,

 2. åläggande som avses i 24 eller 25 §,

 3. marknadsstörningsavgift enligt 29 §,

 4. kvarstad enligt 36 §,

 5. skadestånd enligt 37 §,

 6. utdömande av vite enligt 49 §, och

 7. oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning enligt 66 §.

  3) En talan om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § får väckas av

  3)

  Ändringen innebär bl.a. att första och tredje styckena tas bort.

 1. Konsumentombudsmannen,

 2. en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, eller

 3. en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare.

4) En talan om marknadsstörningsavgift enligt 29 § väcks av Konsumentombudsmannen.

4)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

Om Konsumentombudsmannen i ett visst fall beslutar att inte föra talan om marknadsstörningsavgift, får en enskild näringsidkare som berörs av marknadsföringen eller en sammanslutning av näringsidkare väcka en sådan talan.

5) En talan om utdömande av vite får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet och av Konsumentombudsmannen.

5)

Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

Överklagande av vissa beslut

Konsumentombudsmannens beslut enligt 42–44 §§ samt om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 46 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av nämnda paragraf.

6) Beslut under rättegången i frågor som avses i 27 § och 40 § första stycket får överklagas särskilt. Besluten ska vid handläggningen i Patent- och marknadsöverdomstolen anses röra en åtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken.

6)

Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

Handläggningen i domstolen

7) Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas på mål om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § och mål om marknadsstörningsavgift enligt 29 §.

7)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

I mål om skadestånd enligt 37 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken är tillåten.

8) Om en talan enligt denna lag har väckts av någon annan än Konsumentombudsmannen ska rätten underrätta ombudsmannen om rättegången.

8)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

Regeringen får med avseende på en främmande stat bestämma att följande ska gälla.

I fråga om en vara som är försedd med en oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning, genom vilken varan direkt eller indirekt anges vara frambragd eller tillverkad i den främmande staten eller i en region eller ort i den främmande staten, får åtgärd enligt 39 § beslutas även i andra fall än som avses där. Detta gäller dock inte om beteckningen enligt handelsbruk endast tjänar till att märka ut varans art eller om den åtföljs av en uppgift som tydligt anger att varan inte har frambragts eller tillverkats i den angivna staten eller på den angivna orten.

En talan om en åtgärd enligt andra stycket väcks av Konsumentombudsmannen eller, om denne har beslutat att inte väcka talan, av någon som driver rörelse med varor av samma slag som den vara som talan avser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:223

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)