Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tobaksförordning (2016:354)

Utkom från trycket den 26 april 2016
utfärdad den 14 april 2016.

Inledande bestämmelse

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till tobakslagen (1993:581). De uttryck som används i lagen och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG har samma betydelse i denna förordning.

SFS 2017:298

Hälsovarningar

Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med de hälsovarningar som anges för respektive vara eller produkt. Hälsovarningarna ska vara på svenska och täcka hela den yta som reserverats för dessa på förpackningarna. De får inte kommenteras, omformuleras eller hänvisas till i någon form.

Styckförsäljning

Styckförpackningar med cigaretter ska vara rätblocksformade och bestå av kartong eller mjukt material. Sådana förpackningar får inte ha en öppning som kan stängas på nytt eller återförslutas efter att de har öppnats för första gången, annat än genom att ha ett vikbart lock eller ett fällbart lock som är fastsatt på en ask. Locket på en styckförpackning med vikbart lock eller ett fällbart lock får endast vara fäst baktill på förpackningen.

Styckförpackningar med rulltobak ska vara rätblocksformade eller cylinderformade eller ha formen av en påse.

Rökfria miljöer

Sådana rum som avses i 6 § andra stycket tobakslagen (1993:581) ska vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället.

Offentliggörande och lagring av uppgifter

Folkhälsomyndigheten ska offentliggöra de uppgifter om

 1. ingredienser som har lämnats vid en anmälan om ny tobaksvara enligt 12 f § tobakslagen (1993:581),

 2. ingredienser och kvantiteter av dessa ingredienser samt analyser av tillsatser som har rapporterats enligt 16 § samma lag, och

 3. utsläpp och gränsvärden för skadliga ämnen som har rapporterats i samband med övervakning av gränsvärden enligt 18 § samma lag.

Offentliggörandet ska ske på en webbplats. Uppgifter som utgör företagshemlighet ska inte offentliggöras.

Folkhälsomyndigheten ska i elektronisk form lagra de uppgifter om

 1. nya tobaksvaror som har lämnats vid en anmälan om ny tobaksvara enligt 12 f § tobakslagen (1993:581),

 2. tobaksvaror och örtprodukter för rökning som har lämnats enligt 16 § samma lag,

 3. tobaksvaror som har lämnats enligt 18 c § samma lag, och

 4. tobaksvaror som har lämnats enligt 18 d § samma lag.

Folkhälsomyndigheten ska hålla uppgifterna om ingredienser i nya tobaksvaror enligt första stycket 1 och uppgifterna enligt första stycket 2 och 3 tillgängliga för Europeiska kommissionen och andra medlemsstater. Folkhälsomyndigheten ska även hålla övriga uppgifter som har lämnats enligt första stycket 1 och uppgifterna enligt första stycket 4 tillgängliga för Europeiska kommissionen.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Rubriken införd g. SFS2019-0009

Folkhälsomyndigheten är sådan id-utfärdare som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Folkhälsomyndigheten får till en enskild överlämna uppgiften att vara idutfärdare. Om myndigheten beslutar om ett sådant överlämnande ska den offentliggöra uppgifter om id-utfärdarens identitet och dess identifieringskod i enlighet med artikel 3.7 i kommissionens genomförandeförordning.

SFS 2019:125

Artikel 4.1 andra stycket i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror ska tillämpas för tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden.

SFS 2019:9

Sådant intyg som avses i artikel 7.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror ska lämnas in till Folkhälsomyndigheten.

SFS 2019:9

Folkhälsomyndigheten får, under de förutsättningar som anges i artiklarna 15.4, 17.4 och 19.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, besluta att identifieringskoder ska avaktiveras.

SFS 2019:9

Folkhälsomyndigheten ska ha full tillgång till de datalagringsanläggningar som avses i 3 kap. 11 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten är sådan nationell handläggare som avses i artikel 25.1 k i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Folkhälsomyndigheten får, när det är motiverat, bevilja tillverkare och importörer tillgång till de lagrade uppgifterna.

SFS 2019:9

Den rapport som avses i 3 kap. 10 § andra stycket lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska lämnas in till Folkhälsomyndigheten.

SFS 2019:9

Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn över bestämmelserna om identitets- och säkerhetsmärkning i 3 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att lagen om tobak och liknande produkter och anslutande föreskrifter följs när det gäller bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i 3 kap. 7–10 §§ lagen om tobak och liknande produkter, i andra fall än när kommunen utövar tillsyn.

SFS 2019:9

För Folkhälsomyndighetens tillsyn över 16, 18 och 18 c §§ tobakslagen (1993:581) ska avgifter enligt 8 och 9 §§ betalas.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 7 § nu 11 §.

SFS 2017:298

Den som enligt 16 § första stycket tobakslagen (1993:581) lämnar uppgifter till Folkhälsomyndigheten ska, för varje märke och typ, betala en avgift

 1. med 21 200 kr avseende cigaretter,

 2. med 17 200 kr avseende rulltobak,

 3. med 13 200 kr avseende tobak för användning i munnen, och

 4. med 13 600 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1–3.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § nu 12 §.

SFS 2017:298

Den som enligt 18 c § tobakslagen (1993:581) lämnar uppgifter till Folkhälsomyndigheten ska, för varje märke och typ, betala en årlig avgift

 1. med 23 000 kr avseende cigaretter,

 2. med 21 500 kr avseende rulltobak,

 3. med 900 kr avseende tobak för användning i munnen, och

 4. med 2 700 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1–3.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 § nu 13 §.

SFS 2017:298

Om det finns särskilda skäl, får Folkhälsomyndigheten i det enskilda fallet besluta att en avgift ska sättas ned eller efterskänkas.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 10 § nu 14 §.

SFS 2017:298

Bemyndiganden

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0009

Föreskrifter om ingredienser och utsläpp

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0008

Folkhälsomyndigheten får, enligt 18 § tobakslagen (1993:581), meddela föreskrifter om

 1. vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk smak,

 2. vilka tillsatser i tobaksvaror som ska förbjudas,

 3. gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge upphov till, och

 4. mätning och övervakning av sådana gränsvärden.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §. Förutv. 11 § nu 15 §.

SFS 2017:298

Föreskrifter om hälsovarningar

Rubriken har denna placering enl. SFS2019-0009

Folkhälsomyndigheten får, utöver vad som framgår av 2 §, meddela föreskrifter om hur hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning enligt 9 § första stycket tobakslagen (1993:581) ska utformas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §.

SFS 2017:298

Föreskrifter om rapporteringsskyldighet

Rubriken har denna placering enl. SFS2019-0009

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt 16 och 18 c §§ tobakslagen (1993:581).

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 §.

SFS 2017:298

Föreskrifter om nya tobaksvaror

Rubriken har denna placering enl. SFS2019-0009

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om anmälan enligt 12 f § tobakslagen (1993:581) och uppgiftskyldigheten enligt 18 d § samma lag.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 10 §.

SFS 2017:298

Föreskrifter om ingredienser och utsläpp

Rubriken har denna placering enl. SFS2019-0009

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om hur kontrollköp enligt 22 a § tobakslagen (1993:581) ska genomföras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §.

SFS 2017:298

Föreskrifter om avgifter

Rubriken införd g. SFS2017-0298

Folkhälsomyndigheten får, utöver vad som framgår av 7–10 §§, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om avgifterna.

SFS 2017:298

Föreskrifter om spårbarhet och säkerhetsmärkning

Rubriken införd g. SFS2019-0009

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av den unika identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen enligt 3 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten ska lämna information om säkerhetsmärkningen på det sätt som anges i artikel 3.3 och 3.4 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror.

SFS 2019:9

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. registreringsskyldigheten och skyldigheten att upprätthålla register enligt 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och

 2. tekniska standarder för inrättande och drift av ett system för spårning.

SFS 2019:9

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:354

1. Denna förordning träder i kraft d. 20 maj 2016.

2. Genom förordningen upphävs tobaksförordningen (2001:312).

SFS 2017:298

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2017.

2. Avgift enligt 8 § får endast tas ut av den som lämnar uppgifter till Folkhälsomyndigheten efter ikraftträdandet.

SFS 2019:9

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2019 i fråga om 6 a § och i övrigt d. 20 maj 2019.

SFS 2019:125

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.