Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:565

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

3) En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något annat inte anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3)

Senaste lydelse 2007:1460.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:565

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Ingela Grönquist
(Finansdepartementet)