Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:572

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem;
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 §

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

  1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer,

  2. avser tillhandahållandet av tjänster, och

  3. undertecknas av parterna eller skrivs under av dem med en elektronisk underskrift.

Kontraktet kan även innehålla andra villkor än ekonomiska.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:572

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)