Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:574

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

Bestämmelserna i 1 kap. 47 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om moderförening, dotterföretag, koncern och avancerad elektronisk underskrift ska gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:574

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)