Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:591

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257);
utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 8 och 10 §§, 4 kap. 37 § och 7 kap. 1 § försäkringsrörelseförordningen (2011:257) ska ha följande lydelse.

En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

En försäkran på heder och samvete i en anmälan till Bolagsverket får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Avgift för registrering ska betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsföretag, 2 200 kronor eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor,

 2. vid anmälan av ändring av firma eller bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,

 3. vid anmälan om bolags- eller föreningsstämmas beslut om likvidation enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 800 kronor,

 4. vid anmälan om att likvidationen ska upphöra och val av styrelse enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen eller 11 kap. 17 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,

 5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller 12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,

 6. vid anmälan om delning enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och

 7. vid annan anmälan till försäkringsregistret eller då anteckning i registret annars ska göras, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

 2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 3 kap. 8 §,

 3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,

 4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,

 5. vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och

 6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:591

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)