Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:626

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261.

4 §

2) Ett annat utländskt kreditinstitut än ett sådant som avses i 1 § får ges tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial i Sverige. Tillstånd ska ges om

2)

Senaste lydelse 2010:1866.

  1. institutet står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i hemlandet och den myndigheten har medgett att företaget etablerar sig i Sverige,

  2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 3 kap. 2–7 §§, och

  3. insättningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som

    a) omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och

    b) åtminstone motsvarar garantin enligt 4 och 4 c §§ lagen om insättningsgaranti.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:626

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Ingela Grönquist
(Finansdepartementet)