Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:712

Utkom från trycket den 17 juni 2016
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

3) Styrelseledamot ska, när han eller hon tillträder sitt uppdrag, för införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma koncern som sparbanken, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet ska anmälas inom en månad.

3)

Senaste lydelse 2000:1091.

Första stycket gäller inte, om styrelseledamoten är anmälningsskyldig enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:712

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Ingela Grönquist
(Finansdepartementet)