Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2016-0793

SFS 2016:793

Utkom från trycket den 5 juli 2016
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen (2008:486)

1)

Prop. 2015/16:168, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300.

dels att 28, 31, 32, 51, 53 och 64 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

2) I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen meddela föreläggande om

2)

Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

  1. förbud som avses i 23 § (förbudsföreläggande),

  2. åläggande som avses i 24 § (informationsföreläggande), eller

  3. åläggande som avses i 25 §.

Ett föreläggande ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Konsumentombudsmannen får bestämma att ett föreläggande ska gälla omedelbart.

Vid prövningen av om marknadsstörningsavgift ska åläggas ska det beaktas hur allvarlig överträdelsen är. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, varaktighet, omfattning och spridning.

Marknadsstörningsavgiften ska fastställas till lägst tio tusen kronor och högst tio miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning.

Årsomsättningen ska avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

Riktas talan mot flera näringsidkare ska avgiften fastställas särskilt för var och en av dem.

När marknadsstörningsavgiften fastställs ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det.

3) Konsumentombudsmannens beslut enligt 28 § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

3)

Senaste lydelse 2016:223.

Konsumentombudsmannens beslut enligt 42–44 §§ samt om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 46 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av nämnda paragraf.

En dom eller ett beslut om föreläggande där frågan om förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 § har prövats, hindrar att sådana frågor prövas på nytt med anledning av marknadsföringen. En dom eller ett beslut hindrar dock inte att samma fråga prövas på nytt när ändrade förhållanden föranleder det.

I mål enligt denna lag gäller i fråga om rättegångskostnader 18 kap. rättegångsbalken. Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska dock inte tillämpas i mål om förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 §. I sådana mål får rätten bestämma att var och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader.

I ärenden enligt 51 § första stycket tillämpas i fråga om rättegångskostnader 31 kap. rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:793

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.

2. För marknadsföring som har vidtagits före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Mikael Pauli
(Finansdepartementet)