Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:893

Utkom från trycket den 11 oktober 2016
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

1)

Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3.

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 2 b §, av följande lydelse,

dels att det närmast före 6 kap. 2 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Rapportering av överträdelser”.

En anställd hos ett kreditinstitut som har gjort en anmälan till Finansinspektionen eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt, om anmälaren hade anledning att anta att en överträdelse hade skett.

Detsamma gäller om en anställd har gjort en anmälan via det rapporteringssystem som avses i 2 a §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:893

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)