Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:894

Utkom från trycket den 11 oktober 2016
Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden;
utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 2 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3.

2 §

2) Om en budgivare inte har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap. 1 § och Finansinspektionen därför har förbjudit erbjudandet enligt 6 kap. 1 c § tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska Finansinspektionen besluta att budgivaren ska betala en särskild avgift.

2)

Senaste lydelse 2007:374.

Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 100 miljoner kronor.

För avgiften gäller också bestämmelserna i 6 kap. 3 l § första stycket 1 och 3 g, 3 m och 3 n §§ lagen om handel med finansiella instrument.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:894

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)