Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:896

Utkom från trycket den 11 oktober 2016
utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 22 § och 12 kap. 8 § samt rubriken närmast före 9 kap. 22 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3.

Ansvar för förvaringsinstitut för specialfonder

22 §

För förvaringsinstitut för specialfonder gäller, i stället för det som anges i 17–21 §§, det som anges i 3 kap. 1416 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

8 §

För specialfonder ska, utöver 10 kap. 2 §, även 4 kap. 16 a § femte stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:896

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Malin Alpen
(Finansdepartementet)