Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:966

Utkom från trycket den 15 november 2016
Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579);
utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 3 kap. 11 och 25 §§ samt 8 kap. 1 och 15 §§ konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, i den ursprungliga lydelsen.

11 §

3) När konkurrensskadeavgiftens storlek bestäms ska, förutom omständigheter hänförliga till själva överträdelsen, särskilt följande beaktas:

3)

Senaste lydelse 2010:642.

  1. om företaget tidigare har överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget,

  2. om företaget snabbt har upphört med överträdelsen sedan den påtalats av Konkurrensverket, eller

  3. företagets ekonomiska situation.

När konkurrensskadeavgiftens storlek bestäms får den ersättning som företaget betalat i en uppgörelse i godo beaktas som en förmildrande omständighet.

25 §

4) I konkurrensskadelagen (2016:964) finns bestämmelser om skadestånd för överträdelser av förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ och i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget.

4)

Senaste lydelse 2010:642.

1 §

5) Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

5)

Senaste lydelse 2016:224. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

  1. åläggande som avses i 3 kap. 2 §,

  2. konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §,

  3. kvarstad enligt 3 kap. 21 §,

  4. förbud som avses i 3 kap. 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket,

  5. förbud eller åläggande som avses i 4 kap. 13, 17, 20 och 21 §§, och

  6. utdömande av vite enligt 6 kap. 2 §.

15 §

6) I mål och ärenden enligt denna lag tillämpas i fråga om rättegångskostnader 31 kap. rättegångsbalken, om inte något annat anges i denna lag.

6)

Senaste lydelse 2009:1280.

I mål som avses i 3 kap. 2 § och 32 § andra stycket tillämpas 18 kap. rättegångsbalken. Om det finns särskilda skäl, får rätten i sådana mål besluta att var och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:966

1. Denna lag träder i kraft den 27 december 2016.

2. Mål om skadestånd som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet, ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)