Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:967

Utkom från trycket den 15 november 2016
Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud;
utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:836) om näringsförbud ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19.

6. Bestämmelserna i 47 § om brott mot villkor som har meddelats enligt 35 § tredje stycket gäller även brott mot föreskrift som har meddelats enligt 18 eller 19 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:967

Denna lag träder i kraft den 27 december 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)