Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:993 Utkom från trycket den 22 november 2016Lag om upphävande av lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter;utfärdad den 10 november 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18. föreskrivs att lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter ska upphöra att gälla.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.2. Tillstånd (koncession) som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande. Tillstånden ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken.3. För tillstånd (koncessioner) som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller 19–33 och 37 §§ i den upphävda lagen fortfarande.4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden som har inletts före den 1 januari 2017 och för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)