Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1223

Utkom från trycket den 16 december 2016
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:8, bet. 2016/17:KrU2, rskr. 2016/17:89.

2) Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

2)

Senaste lydelse 2015:955.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1223

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Mikael Pauli
(Finansdepartementet)