Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1308

Utkom från trycket den 28 december 2016
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2)

1)

Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

2)

Senaste lydelse av

5 a kap. 1 § 2005:378

5 a kap. 2 § 2005:378

5 a kap. 3 § 2005:378

rubriken till 5 a kap. 2005:378.

dels att 5 a kap. ska upphöra att gälla,

dels att 6 kap. 1 a och 3 §§ och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

  3) För övervakningen av att denna lag följs, liksom lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, prospektförordningen och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, får Finansinspektionen begära att

  3)

  Senaste lydelse 2016:714

 1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,

 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första stycket 2.

  4) Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om denne inte fullgör skyldigheten att

  4)

  Senaste lydelse 2012:378.

 1. göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket,

 2. göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 1 h § andra stycket,

 3. offentliggöra uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §, eller att lämna sådana uppgifter till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 §, eller

 4. följa en begäran enligt 1 a §.

5) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

5)

Senaste lydelse 2016:714.

 1. villkor för sådana avtal som avses i 3 kap. 1 och 3 §§,

 2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket eller 20 § ska offentliggöras,

 3. vilka upplysningar marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket ska lämna till Finansinspektionen,

 4. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,

 5. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § ska göras till Finansinspektionen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel och i vilken omfattning och på vilket sätt uppgifter om förvärv eller överlåtelse av egna aktier ska offentliggöras,

 6. hur information ska offentliggöras enligt 4 kap. 20 §, och

 7. hur uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 1 a § första stycket ska fullgöras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1308

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Malin Alpen
(Finansdepartementet)