Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:231

Utkom från trycket den 11 april 2017
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197.

10 §

2) Om ett kreditinstitut underlåter att i tid lämna de upplysningar som föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § första stycket 12, får Finansinspektionen besluta att institutet ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

2)

Senaste lydelse 2014:982.

Avgiften tillfaller staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:231

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)