Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:233

Utkom från trycket den 11 april 2017
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);
utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043)

1)

Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197.

dels att 1 kap. 16 och 23 §§, 15 kap. 6 §, 18 kap. 19, 21, 22, 24 och 26 §§ ska ha följande lydelse,

dels att punkt 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Vid bedömningen av om ett innehav är kvalificerat enligt 15 § ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument tillämpas:

 • 2 § första stycket 1 om depåbevis,

 • 4 § om beräkning av innehavet,

 • 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,

 • 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

 • 13 § om aktier som ingår i handelslager,

 • 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt

 • 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska det också tillämpas föreskrifter

 • om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

 • om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 lagen om värdepappersmarknaden ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

 1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emittentens förvaltning, samt

 2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.

Det som föreskrivs i fjärde stycket ska också gälla för aktier eller andelar som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2015:700.

 1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

 2. hur tillgångarna enligt 19 c § 1 ska definieras, placeras och värderas,

 3. hur kapitalkravet enligt 19 c § 2 ska beräknas,

 4. fastställande av garantibelopp enligt 19 c § 3,

 5. kapitalbasens nivå, sammansättning och beräkningen av denna enligt 19 c § 4,

 6. hur ett företagsstyrningssystem enligt 19 c § 5 ska utformas, och

 7. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 20 § 1.

Om förvärvaren är ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 19 kap. 63 § första stycket denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

3) Om ett försäkringsföretag inte i tid lämnar de upplysningar som har föreskrivits med stöd av 17 kap. 30 § andra stycket, får Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

3)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

Avgiften tillfaller staten.

4) Finansinspektionens beslut att ta ut straffavgift eller förseningsavgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 20 §.

4)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

5) Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 20 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

5)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

6) Om någon i ledningen för ett försäkringsholdingföretag inte uppfyller de krav som anges i 19 kap. 63 § första stycket, får Finansinspektionen förelägga företaget att rätta till förhållandet.

6)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

7) Om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening inte följer ett föreläg- SFS 2017:233 gande enligt 25 § första stycket att upphöra med rörelsen, ska rätten, efter ansökan av Finansinspektionen, besluta att företaget ska gå i likvidation.

7)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

I dessa fall tillämpas 25 kap. 10, 25, 2844, 46 och 47 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 11 kap. 5 och 7–16 §§ samt 17 § fjärde och femte styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Beslut om likvidation ska inte meddelas om det under ärendets handläggning vid rätten visas att rörelsen har upphört.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

6. För försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande inte uppfyller kraven på tillräcklig kapitalbas enligt 7 kap. 1 § första stycket, men som uppfyller kraven på tillräcklig kapitalbas enligt 7 kap. 1 § i den äldre lydelsen, ska bestämmelserna i denna punkt tillämpas i stället för bestämmelserna i 18 kap. 4 § denna lag.

Finansinspektionen ska förelägga företaget att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla solvenskapitalkravet senast den 31 december 2017 och att var tredje månad överlämna en lägesrapport till Finansinspektionen som ska innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits och hur arbetet fortlöper med att uppfylla solvenskapitalkravet.

Om det är lämpligt, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen med tre månader.

Om lägesrapporten visar att det inte har skett några väsentliga framsteg när det gäller företagets möjlighet att uppfylla solvenskapitalkravet senast den 31 december 2017, ska bestämmelserna om ingripande i denna lag tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:233

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)