Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:632

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2) En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en sparbank är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska även ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av en medhjälpare. I de fall som avses i 4 a kap. 21 § första stycket 3 och 4 b kap. 19 § andra stycket denna lag samt 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmannarevisorn eller granskaren endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som han eller hon eller en medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

2)

Senaste lydelse 2010:839.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta bolag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:632

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)