Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:638

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2) Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning enligt garantin:

2)

Senaste lydelse 2016:625.

 1. en bank,

 2. ett kreditmarknadsföretag,

 3. ett värdepappersbolag,

 4. ett försäkringsföretag,

 5. ett återförsäkringsföretag,

 6. en understödsförening,

 7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,

 9. en pensionsfond,

 10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller

 11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:638

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)