Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:678

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 20 kap. 8 § och 25 kap. 910, 19, 19 a och 19 d §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vad en clearingorganisation ska iaktta i fråga om it-verksamhet och informationssäkerhet för att tillgodose de säkerhetskrav som är förenade med verksamheten enligt 1 § första stycket, och

 2. säkerhetskravet enligt 3 och 4 §§.

9 §

  3) Sanktionsavgiften för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en svensk clearingorganisation ska fastställas till högst det högsta av

  3)

  Senaste lydelse 2017:650.

 1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor motsvarade fem miljoner euro,

 2. tio procent av företagets omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller

 3. två gånger den vinst som företaget gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § denna lag eller 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

9 a §

4) Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst det högsta av

4)

Senaste lydelse 2015:186.

 1. ett belopp som per den 17 juli 2013 i kronor motsvarade fem miljoner euro, eller

 2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

10 §

5) När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 1 b och 1 c §§, samt till företagets eller den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som företaget eller den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen.

5)

Senaste lydelse 2015:186.

19 §

6) Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av en emittent som inte offentliggör information enligt 15 kap. 8 § eller regelbunden finansiell information enligt 16 kap. 4–6 §§.

6)

Senaste lydelse 2015:960.

Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 50 000 kronor och högst det högsta av

 1. ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade tio miljoner euro,

 2. fem procent av emittentens omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller

 3. två gånger den vinst som emittenten gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Om överträdelsen har skett under emittentens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

19 a §

7) Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av någon som ingår i en emittents styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om emittenten inte offentliggör information enligt 15 kap. 8 § eller regelbunden finansiell information enligt 16 kap. 4–6 §§.

7)

Senaste lydelse 2015:960.

En sanktionsavgift får tas ut enligt första stycket endast om emittentens överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det högsta av

 1. ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade två miljoner euro, eller

 2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

19 d §

8) När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 19 b och 19 c §§ samt till emittentens eller den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst emittenten eller den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen.

8)

Senaste lydelse 2015:960.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:678

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017 i fråga om 20 kap. 8 § och i övrigt den 2 augusti 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Malin Alpen
(Finansdepartementet)