Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:681

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § och 7 kap. 2 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2) I denna lag betyder

2)

Senaste lydelse 2007:539.

  1. pensionssparavtal: sådant avtal som anges i 1 §,

  2. pensionssparrörelse: verksamhet som består i att erbjuda allmänheten pensionssparavtal,

  3. pensionssparinstitut: företag som har fått tillstånd att driva pensionssparrörelse,

  4. pensionssparare: en person som ingått pensionssparavtal,

  5. pensionssparkonto: sådant konto som avses i 3 kap. 4 §,

  6. kontoinnehavare: pensionssparare och person som genom förmånstagarförordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt ett pensionssparavtal,

  7. värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

  8. fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis).

3) Bestämmelserna i 23 kap. 15 § 1, 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket, 4–6, 17 och 29 §§ samt 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska tillämpas även i fråga om pensionssparrörelse. Hänvisningarna till lagen om värdepappersmarknaden ska därvid i stället gälla denna lag.

3)

Senaste lydelse 2007:539.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:681

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)