Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:685

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1999:158) om investerarskydd ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 §

2) I denna lag betyder

2)

Senaste lydelse 2015:396.

 1. värdepappersinstitut: detsamma som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 2. fondbolag: ett sådant bolag som anges i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 3. förvaltningsbolag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket 13 lagen om värdepappersfonder, som driver verksamhet från filial i Sverige med stöd av 1 kap. 6 § samma lag,

 4. investerare: den som anlitat ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare för utförande av en investeringstjänst eller den för vars räkning tjänsten utförs,

 5. investeringstjänst: en sådan tjänst som avses i

  a) 2 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden,

  b) 7 kap. 1 § andra stycket 9 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

  c) 1 kap. 4 § såvitt avser diskretionär portföljförvaltning, 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § första stycket 1 och 2 lagen om värdepappersfonder samt

  d) 3 kap. 2 § första stycket och andra stycket 1–3 och 9 kap. 10 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 6. finansiella instrument: detsamma som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

 7. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om investerarskyddet, och

 8. AIF-förvaltare: ett sådant företag som har tillstånd som avses i 3 kap. 2 § första stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som driver verksamhet från filial i Sverige med stöd av 5 kap. 1 § första stycket 2 samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:685

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Malin Alpen
(Finansdepartementet)