Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:691

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 kap. 3 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 1 och 3 §§ och 15 kap. 89 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3) Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som drivs av

3)

Senaste lydelse 2010:760.

 1. en bank,

 2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i Sverige enligt 4 kap. 4 §,

 3. ett försäkringsföretag, ett värdepappersföretag, Svenska skeppshypotekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen (1995:1000), i den utsträckning det är tillåtet enligt den för dem tillämpliga lagstiftningen,

 4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av

  a) företaget, eller

  b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att

  • koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet, och

  • företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel från allmänheten bara genom att ge ut sådana överlåtbara värdepapper som avses i punkt 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med en löptid på minst ett år,

 5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om

  a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar, och

  b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,

 6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet,

 7. en ekonomisk förening, vilken

  a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer,

  b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg identifierbar begränsad krets som också anges i föreningens stadgar,

  c) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag, och

  d) har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna.

Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs av aktiebolag eller ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av motsvarande utländska företag.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse behövs inte heller för tillhandahållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

  4) Om ett kreditinstitut vill uppdra åt någon annan att utföra någon av de tjänster som avses i 7 kap. 1 §, ska institutet anmäla detta till Finansinspektionen och ge in uppdragsavtalet. Ett sådant uppdrag får ges om

  4)

  Senaste lydelse 2007:563.

 1. institutet svarar för den anförtrodda verksamheten mot kunden,

 2. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och

 3. uppdraget inte har sådan omfattning att institutet inte kan uppfylla de skyldigheter som följer av denna lag eller andra författningar som reglerar institutets verksamhet.

Första stycket gäller inte uppdrag åt någon annan att driva värdepappersrörelse. I fråga om värdepappersrörelse gäller i stället 8 kap. 22 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

5) Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den.

5)

Senaste lydelse 2012:374.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat

 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

 5. tillhandahålla betalningsmedel,

 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

 7. medverka vid värdepappersemissioner,

 8. lämna ekonomisk rådgivning,

 9. förvara värdepapper,

 10. driva rembursverksamhet,

 11. tillhandahålla värdefackstjänster,

 12. driva valutahandel,

 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), och

 15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

6) För att skydda en fordran får ett kreditinstitut

6)

Senaste lydelse 2007:563.

 1. på offentlig auktion, på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, på en handelsplattform enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordran, och

 2. om det finns skäl att anta att institutet annars skulle lida avsevärd förlust, som betalning för en fordran överta egendom som utgör säkerhet för fordran eller annan egendom.

7) Sanktionsavgiften för ett kreditinstitut ska fastställas till högst det högsta av

7)

Senaste lydelse 2017:646.

 1. tio procent av kreditinstitutets omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår,

 2. två gånger den vinst som institutet gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

 3. ett belopp motsvarande fem miljoner euro.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven enligt 6 kap. 1 §.

8) Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst det högsta av

8)

Senaste lydelse 2015:184.

 1. ett belopp som per den 17 juli 2013 i svenska kronor motsvarade fem miljoner euro, eller

 2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

9) När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 1 b och 1 c §§ samt till institutets eller den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som institutet eller den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen.

9)

Senaste lydelse 2015:184.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:691

1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017 i fråga om 15 kap. 8–9 §§ och i övrigt den 3 januari 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)