Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:961

Utkom från trycket den 14 november 2017
Lag om ändring i minerallagen (1991:45);
utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 2 § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

    2) Koncession ska meddelas, om

    2)

    Senaste lydelse 2004:600.

  1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad, och

  2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen.

Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten får beviljas endast den som visar att den är lämplig att bedriva sådan bearbetning.

I ärenden om beviljande av koncession ska 3 och 4 kap. och 5 kap. 15 § miljöbalken tillämpas.

Om ett ärende om beviljande av koncession avser en verksamhet som senare ska prövas även enligt miljöbalken eller andra lagar, ska 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessionsärendet.

I ärenden om beviljande av koncession ska en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. 2846 §§ miljöbalken.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:961

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)