Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:986

Utkom från trycket den 14 november 2017
Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579);
utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (2008:579)2)

1)

Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21.

2)

Senaste lydelse av 4 kap. 16 a § 2014:443.

dels att 4 kap. 17–19 §§ och 8 kap. 17 § ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 17 och 20 §§ ska utgå,

dels att nuvarande 4 kap. 16 a § ska betecknas 4 kap. 17 §,

dels att 2 kap. 3 §, 4 kap. 13–16 §§, den nya 17 §, 20 och 21 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 och 2 §§ och 8 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 4 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före den tidigare 4 kap. 16 a § ska sättas närmast före 4 kap. 17 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 13 a § och 19 §, och närmast före 4 kap. 19 § en rubrik av följande lydelse.

3 §

Från förbudet i 1 § gäller undantag för sådana grupper av avtal (gruppundantag) som avses i

 1. lagen (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan,

 2. lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal,

 3. lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal,

 4. lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling,

 5. lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn, och

 6. lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring.

Om ett enskilt avtal enligt någon av lagarna som räknas upp i första stycket är undantaget från förbudet i 1 § men har följder som är oförenliga med 2 §, får Konkurrensverket besluta att avtalet inte ska omfattas av gruppundantaget.

Beslut om åtgärd mot företagskoncentration

13 §

3) Om Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning ska verket inom tre månader från det att beslutet meddelades besluta om förbud enligt 1 §, om åläggande enligt 2 § eller att lämna företagskoncentrationen utan åtgärd.

3)

Senaste lydelse 2016:224.

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får inte meddelas senare än två år efter det att företagskoncentrationen uppkom.

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

13 a §

Innan fristen enligt 13 § första stycket har löpt ut, får en part och någon annan medverkande i företagskoncentrationen inte vidta någon åtgärd för att fullfölja koncentrationen. Förbudet gäller inte om Konkurrensverket före fristens utgång meddelar ett beslut som avses i 13 § första stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Konkurrensverket besluta om undantag från förbudet i första stycket.

Om det är nödvändigt för att säkerställa att förbudet i första stycket följs, får Konkurrensverket meddela förbud eller åläggande för parterna eller andra medverkande i företagskoncentrationen.

14 §

4) Konkurrensverket får förlänga fristen i 13 § första stycket med högst en månad i sänder, om parterna i koncentrationen samtycker till det. I de fall annan medverkande anmält koncentrationen enligt 7 § 2 krävs även dennes samtycke. Om koncentrationen ägt rum på det sätt som anges i 3 § andra meningen, är förvärvarens samtycke tillräckligt.

4)

Senaste lydelse 2016:224.

Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant samtycke som anges i första stycket.

15 §

5) Om Konkurrensverkets beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 § överklagas, ska Patent- och marknadsdomstolen avgöra ärendet inom sex månader från det att överklagandet kom in.

5)

Senaste lydelse 2016:224.

Den i första stycket angivna fristen får förlängas av domstolen under samma förutsättningar som anges i 14 §.

16 §

6) Om Patent- och marknadsdomstolens beslut överklagas ska Patent- och marknadsöverdomstolen avgöra ärendet inom tre månader från det att tiden för överklagande gick ut.

6)

Senaste lydelse 2016:224.

Den i första stycket angivna fristen får förlängas av domstolen under samma förutsättningar som anges i 14 §.

17 §

Konkurrensverket får tillfälligt stoppa löptiden för en frist som anges i 11 § eller 13 § första stycket, om en part i företagskoncentrationen inte har följt ett åläggande enligt 5 kap. 1 § första stycket 1. Fristen börjar löpa igen första arbetsdagen efter det att åläggandet har följts.

På begäran av en part i företagskoncentrationen får Konkurrensverket tillfälligt stoppa löptiden för den tidsfrist som anges i 11 § under så många arbetsdagar som verket bestämmer.

Konkurrensverkets beslut enligt första stycket kan prövas av domstol i samband med prövningen av ett överklagat beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §.

Rättskraft och omprövning

19 §

Om ett beslut att lämna en företagskoncentration utan åtgärd har grundats på en oriktig uppgift som lämnats av en part eller någon annan medverkande i koncentrationen, får Konkurrensverket besluta att genomföra en särskild undersökning.

20 §

Om domstolen efter överklagande har upphävt ett beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §, får frågan prövas på nytt, om en part eller någon annan medverkande i företagskoncentrationen har lämnat oriktiga uppgifter om sakförhållanden av väsentlig betydelse för domstolens beslut.

En ansökan om förnyad prövning får göras av Konkurrensverket till Patent- och marknadsdomstolen. Ansökan ska göras inom ett år från det att ärendet slutligt har avgjorts.

21 §

7) Om ett beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 § inte längre behövs eller inte längre är lämpligt, får beslutet omprövas av Konkurrensverket på eget initiativ eller på begäran av någon som berörs av beslutet.

7)

Senaste lydelse 2016:224. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

1 §

  8) Följande beslut får förenas med vite:

  8)

  Senaste lydelse 2009:1280.

 1. åläggande enligt 3 kap. 1, 2 eller 3 §,

 2. förbud enligt 3 kap. 27 eller 30 §,

 3. förbud enligt 4 kap. 1 §,

 4. åläggande enligt 4 kap. 2 eller 3 §,

 5. förbud eller åläggande enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a § tredje stycket, och

 6. åläggande enligt 5 kap. 1 §.

Ett beslut om undersökning enligt 5 kap. 3 eller 20 § får förenas med vite. Konkurrensverket får förena ett beslut om fullgörande av skyldigheter enligt 4 kap. 6 § eller 7 § 1 med vite.

Konkurrensverket får förena ett beslut att godta ett åtagande som har lämnats enligt 3 kap. 4 § första stycket eller enligt 4 kap. 4 § med vite. Ett sådant beslut gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

1 §

9) Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen:

9)

Senaste lydelse 2016:224.

 1. åtgärder enligt 2 kap. 3 § andra stycket,

 2. ålägganden som verket har meddelat enligt 3 kap. 1 § första stycket eller 3 §,

 3. beslut enligt 3 kap. 4 § andra stycket.

 4. förbud enligt 4 kap. 1 §,

 5. ålägganden enligt 4 kap. 2 §,

 6. förbud eller ålägganden enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a § tredje stycket,

 7. beslut enligt 4 kap. 14 eller 21 §,

 8. ålägganden enligt 5 kap. 1 §, och

 9. återkallelser av undantag enligt artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003.

Andra beslut av Konkurrensverket enligt denna lag får inte överklagas.

2 §

10) Beslut av Patent- och marknadsdomstolen enligt 3 kap. 30 § får överklagas särskilt.

10)

Senaste lydelse 2016:224.

1 §

11) Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

11)

Senaste lydelse 2016:966.

 1. åläggande som avses i 3 kap. 2 §,

 2. konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §,

 3. kvarstad enligt 3 kap. 21 §,

 4. förbud som avses i 3 kap. 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, och

 5. utdömande av vite enligt 6 kap. 2 §.

2 §

12) Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas i mål som avses i

12)

Senaste lydelse 2016:224.

 • 3 kap. 2, 5, 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, och

 • 3 kap. 21 §, även om någon talan inte väckts.

Bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas i ärenden som inleds genom en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:986

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller för företagskoncentrationer som har anmälts till Konkurrensverket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)