Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1067 Utkom från trycket den 21 november 2017Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;utfärdad den 9 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17. föreskrivs att 13 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhetLagen omtryckt 1992:1536. ska ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 2017:575. Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet skasvara för kostnaderna för de åtgärder som avses i 10–12 §§, ochha en organisation för verksamheten med ekonomiska, administrativa och personella resurser som är tillräckliga för att kunna fullgöraa) de åtgärder som avses i 10–12 §§,b) åtgärder som följer av villkor som har beslutats eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,c) skyddsåtgärder i händelse av driftstörningar eller haverier i anläggningen, ochi fråga om entreprenörer som vidtar åtgärder på uppdrag av tillståndshavaren, och i fråga om sådana entreprenörers underentreprenörer, säkerställa att de har de personella resurser med lämpliga kvalifikationer och färdigheter som krävs för att tillståndshavaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter.I fråga om skyldighet för tillståndshavare att svara för vissa kostnader som staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)