Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1144

Utkom från trycket den 1 december 2017
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

1)

Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

dels att 3 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 6 § ska lyda ”Startkapital”,

dels att det närmast före 3 kap. 7 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Kapitalkrav under pågående verksamhet

7 §

2) Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i förordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

2)

Senaste lydelse 2014:985.

Kapitalbasen i ett värdepappersbolag som inte omfattas av bestämmelserna om kapitaltäckning och stora exponeringar enligt första stycket får inte understiga det belopp som enligt 6 § krävdes när verksamheten påbörjades. Om ett sådant värdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, gäller i stället att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

Ett sådant värdepappersbolags alternativ till startkapital enligt 6 § andra eller tredje stycket får inte i värde understiga vad som krävdes när verksamheten påbörjades.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1144

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Malin Alpen
(Finansdepartementet)