Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1150

Utkom från trycket den 1 december 2017
Lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar;
utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

2) Denna lag innehåller bestämmelser om olika slag av kapitalbuffertar och om ingripanden och restriktioner när ett institut inte uppfyller det kombinerade buffertkravet.

2)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

I denna lag betyder

 1. blandade finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som avses i artikel 4.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen),

 2. dotterföretag: sådant företag som avses i artikel 4.16 i tillsynsförordningen,

 3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 4. ESRB: Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd,

 5. finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som avses i artikel 4.31 i tillsynsförordningen,

 6. institut: kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, Svenska skeppshypotekskassan och värdepappersbolag,

 7. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG,

 8. kärnprimärkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsförordningen,

 9. moderinstitut inom EES: företag som avses i artikel 4.68 i tillsynsförordningen,

 10. på grupp- eller undergruppsnivå: det sätt som institut i enlighet med bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna 6–24 i tillsynsförordningen ska uppfylla ställda krav,

 11. systemrisk: risk för en störning i det finansiella systemet som kan få allvarliga negativa konsekvenser för det finansiella systemet och samhällsekonomin,

 12. systemviktigt institut: ett institut vars fallissemang eller bristande funktion kan leda till systemrisk,

 13. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

 14. totalt riskvägt exponeringsbelopp: det belopp som avses i artikel 92 i tillsynsförordningen,

 15. värdepappersbolag: ett värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2 i tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag, och

 16. värdeöverföringar kopplade till kärnprimärkapitalet:

  a) utbetalning i form av en kontant utdelning,

  b) fondemission eller partiell fondemission eller överföring eller utdelning av helt eller delvis betalda fondaktier eller andra kapitalinstrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

  c) inlösen eller uppköp av egna aktier eller andelar eller andra kapitalinstrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

  d) återbetalning av belopp som utbetalas med anknytning till kapitalinstrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

  e) en överföring eller utdelning av poster som avses i artikel 26.1 b–e i tillsynsförordningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1150

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)