Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1151

Utkom från trycket den 1 december 2017
Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag;
utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2, 4 och 5 §§ lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

I denna lag betyder

  1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

  2. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,

  3. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt Svenska skeppshypotekskassan,

  4. värdepappersbolag: ett värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2 i tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsynsförordningen.

Att vissa bestämmelser i denna lag gäller även för betalningsinstitut framgår av 3 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

2) De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt förordningen gäller för kreditinstitut ska tillämpas även för sådana kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som inte omfattas av förordningens definition av kreditinstitut.

2)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt förordningen gäller för kreditinstitut ska, med undantag av bestämmelserna om stora exponeringar, tillämpas även för Svenska skeppshypotekskassan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1151

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)